نوشته‌ها

مزایای ترید در بازار فارکس

عدم وجود کمیسیون عدم وجود هزینه انتقال بانکی ، عدم وجود هزینه تبدیل ، عدم وجود هزینه دولت ، عدم وجود هزینه کارگزاری. بیشتر هزینه های مربوط به خدمات کارگزاران خرد فارکس از طریق چیزی به نام “اسپرد” تامین می شود. عدم وجود اندازه لات ثابت در بازارها…